Begroting 2020 van de Protestantse Gemeente Barendrecht

 

Ieder jaar wordt door het College van Kerkrentmeester de begroting opgesteld, waarin een indicatie wordt gegeven van de verwachte inkomsten en uitgaven en van de financiële mogelijkheden van de gemeente. De begroting 2020 is op 7 november in de Algemene Kerkenraad besproken en vastgesteld.

Heeft u naar aanleiding van deze begroting nog opmerkingen of vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Klaas Groenendijk, per mail of telefoon: penningmeester_pgb@pknbarendrecht,nl of 06-53 244 696. De volledige begroting kan per mail aan u worden toegezonden en indien gewenst ook uitgeprint.


Verwachte inkomsten en uitgaven op hoofdlijnen

Het uiteindelijke tekort op de exploitatie (de financiële huishouding) bedraagt ruim € 220.000. Dit wordt dan het begrote resultaat genoemd. In dit resultaat kan nog geen rekening gehouden worden met toekomstege schenkingen en legaten uit erfenissen. Mogelijk komen deze extra inkomsten er in 2020 ook weer en kan dit het thans begrote tekort positief beïnvloeden. De afgelopen jaren heeft dit er namelijk voor gezorgd dat inkomsten en uitgaven redelijk in evenwicht bleven.

Het bedrag van het tekort wordt opgevangen uit de (extra) ruimte in de Algemene Reserve, die is ontstaan na de opbrengst van de verkoop van de Triomfatorkerk en de pastorie Binnenlandsebaan 96.

 

 

In de eerste alinea’s worden enkele specifieke onderwerpen belicht en daarna volgt de begroting met de toelichting.

Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB)

Zoals in de begroting 2019 reeds is aangegeven, zal de verwachte jaarlijkse daling van de Vaste Vrijwillige Bijdrage ruim 3 % zijn. Echter de realisatie in 2019 zal hoogstwaarschijnlijk uitkomen op een daling van 3,7%. Onderstaand de trend vanaf 2018. Met de laatste daling is in de begroting 2020 rekening gehouden. De teruggang wordt o.a. veroorzaakt door vergrijzing en overlijden.

Er is voorzichtig begroot, maar we hopen toch dat de VVB in 2020 zorgt voor een doorbreking van deze tendens.


Onderhoud gebouwen

Ondanks dat besloten is om het onderhoud van de Bethelkerk en enkele bijgebouwen zoveel mogelijk te beperken en daarvan geen renovatiekosten mee te nemen in de berekening van de voorziening, zal toch jaarlijks deze voorziening groot onderhoud op een acceptabel niveau moeten worden gehouden. Hiermee moeten namelijk de schommelingen van grote uitgaven bij de kerken en overige gebouwen worden opgevangen. Deze voorziening groot onderhoud zal ultimo 2020 uitkomen op € 773.000.

In het voorjaar van 2020 zal, op basis van de meest recente cijfers, een nieuwe meerjarenbegroting t/m 2025 worden opgesteld. Dan zal ook gekeken worden naar de toevoegingen aan de meerjarenonderhoudsvoorziening van de gebouwen. Tegelijkertijd zal dan duidelijk worden of eerder gemaakte prognoses voor de langere termijn stand houden of sterk gaan afwijken.

  

Dekking exploitatietekort en buffer Eigen Vermogen

Vanaf 2019 is sprake van een exploitatietekort dat zich helaas de komende jaren, bij ongewijzigd beleid, vermoedelijk zal voortzetten. Hierbij is rekening gehouden met de veronderstelling dat geen meeropbrengsten kunnen worden gegenereerd en de lasten voor het onderhoud van de gebouwen niet verder kunnen dalen.

Op het totale Eigen Vermogen wordt als norm een buffervermogen toegepast van de totale exploitatielasten van minimaal een jaar. Toegepast op de begroting 2020 is dit ca. € 1.000.000

 

 

Zoals in elke organisatie zullen wij de komende tijd heel kritisch moeten zijn op onze uitgaven. Maar nog mooier zou zijn als we kans zien om onze inkomsten verder te verhogen. Want als rekening wordt gehouden met een jaarlijks tekort van gemiddeld € 250.000, dan kan het exploitatietekort worden opgevangen tot en met 2026. Hierna komt de solvabiliteit in het geding en zal er dus tijdig een nieuwe visie moeten komen op de wijze waarop wij gemeente willen zijn.

De vraag is of het langdurig werken met tekorten van deze omvang wenselijk is. De discussie daarover zal leiden tot definitieve besluiten over gebouwen en predikantsplaatsen. 

Begroting 2020 nader toegelicht
 
Opbrengsten en baten (> € 10.000)

 Opbrengsten onroerende zaken (€ 76.900)

Deze opbrengsten bestaan uit de verhuur van kerkgebouwen en de woonbijdrage voor de pastorieën van de predikanten. Op basis van de verwachte opbrengst 2018 en 2019 is de opbrengst voor 2020 van de verhuur ca. € 13.000 hoger dan in 2019 was begroot.

 Opbrengsten rente e.d. (€ 0 ).

De renteopbrengst is voor 2020 niet meer begroot. Er is nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de rente negatief wordt, wat ook niet de verwachting is.

Opbrengsten levend geld (€ 685.700)

Deze opbrengst bestaat uit de volgende onderdelen.


Van de opbrengst Solidariteitskas wordt ingeschat dat in 2020 € 11.000 moet worden afgedragen aan de centrale kas van de Protestantse Kerk Nederland (zie ook Verplichtingen aan andere organen). Dit betreft een deel van de inkomsten van onze gemeente. 

Vanuit de Solidariteitskas kunnen aangesloten gemeenten subsidies aanvragen voor onverwachte kosten, zoals deskundige hulp bij gemeente vernieuwing, deskundige hulp bij fusie of verkoop e.d. Tevens vindt vanuit de solidariteitskas ondersteuning van werk als het studentenpastoraat, dovenpastoraat, enz. plaats.


Uitgaven en kosten (> € 10.000)

 Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen (€ 362.600).

Deze kosten bestaan uit de volgende onderdelen.

Het totale onderhoud van de gebouwen bedraagt in 2020 circa. € 180.000, waarvan ruim € 116.000 uit de Voorziening onderhoud gebouwen (MJOB) komt. Om de voorziening jaarlijks op pijl te houden wordt er ook weer een toevoeging gedaan van ruim € 127.000.

 

 
Pastoraat (€ 473.100)

Deze kosten bestaan uit de volgende onderdelen.

Voor 2020 blijft de capaciteit van de reguliere predikanten op 4 formatie-plaatsen. Het bijstandspastoraat bestaat uit 2 deeltijd predikanten.

Salarissen en vergoedingen (€ 194.900)

Deze kosten bestaan uit de volgende onderdelen.

De kerkelijk werker wordt ingezet bij Carnisse Haven en de mogelijk aan te trekken jeugdwerker wordt gemeente breed ingezet.

 

Kosten kerkdiensten en kerkelijk activiteiten (€ 47.500)

Deze kosten bestaan uit de volgende onderdelen.

Bij kerkelijke activiteiten kan gedacht worden aan; kosten kerkdiensten, catechese, wijkwerk, gemeenteopbouw en gemeenteavonden.

 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen (€ 43.000)

Deze kosten bestaan uit de volgende onderdelen.
De afdracht kerkrentmeesterlijk quotum aan de Protestantse Kerk Nederland wordt onder meer besteed aan gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene (het niet-diaconale deel) en provinciaal kerkenwerk. Daarnaast voor ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken.

  

Kosten beheer, administratie en archief (€ 28.000)

Doordat de vacatures voor een administrateur en penningmeester tijdig zijn ingevuld en inmiddels een vrijwilliger is gevonden voor het archiveren, konden de begrote lasten in 2020 naar beneden worden bijgesteld.

  

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Klaas Groenendijk en Thijs Bosloper