Begroting 2019 van de Protestantse Gemeente Barendrecht

 

De conceptbegroting 2019 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is 1 november j.l. besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.). Na inkadering van de begroting 2019 in de middellange termijn visie volgt het begrote resultaat met daarna een toelichting op een aantal belangrijke onderdelen van de baten en de lasten.

Inkadering van de begroting in het beleid op middellange termijn

 

Voor de raming van kosten en inkomsten van de komende jaren is het kader gevolgd zoals dat is vastgelegd in het genomen besluit ("Besluit om te komen tot een proces gezond financieel meerjarenperspectief") van de Algemene Kerkenraad op 23-03-2017 rekening houdend met de uitspraak in het daarna door het Regionaal College ontvangen en behandelde bezwaarschrift. In 2018 leidde dit al tot enige bijstelling in de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen.

 

In 2019 wordt een start gemaakt met de gerichte aanwending van een deel van de Algemene Reserve (AR) middels:

 

1. Doel-Reserves voor de realisatie van herstructurering en wijkvorming van de PGB.

[Vanuit de AR wordt een aantal Doel-Reserves gevormd zoals opgenomen in genoemd “Besluit”. In de periode 2019-2025 wordt de opbrengst van de verkoop kerkgebouwen extra toegevoegd aan de AR. Het deel van de AR dat het "normvermogen nodig voor continuïteit op langere termijn" overtreft, kan eventueel worden ingezet voor het nemen van ondersteunende maatregelen voor eerder genoemd proces. Daarnaast wordt deze vermogensruimte - gedurende de periode (tot 2025) - benut ter dekking van anders optredende tekorten in de jaarexploitatie, alsmede voor aanpassingen van de samenstelling van de gebouwen (afstoting, renovatie, vernieuwing).]

In 2019 wordt gestart met: a) een aantal (tijdelijke en structurele) versterkingen bij het pastoraat; b) extra inzet voor het jeugdwerk PGB-breed; c) het project Waarderende Gemeente Opbouw (wijken Noord/Zuid-West); d) een nieuwe gezamenlijke inrichting van de kerkzaal van de Dorpskerk voor het “samen-vieren” door de wijken Dorpskerk en Zuid-Oost; e) in 2019 gedeeltelijke (0,3 fte) vervanging bij ziekte predikant.

Uitvoering van deze 5 elementen (a t/m e) wordt bekostigd uit diverse vanuit de AR af te scheiden doelreserves ter grootte van het in 2019 benodigde bedrag (€ 131.950).

 

2.Tot 2025 vinden steeds tal van aanpassingen plaats. Dit zal jaarlijks resulteren in flinke tekorten in de exploitatie. Deze tekorten worden ten laste gebracht van een Reserve Dekking Exploitatie Tekort die in 2019 wordt afgescheiden van de AR (€ 179.800). Door uitvoering van het in het “Besluit” uitgestippelde beleid is vanaf 2025 structureel een kostendekkende exploitatie mogelijk.

 

Door het handhaven van een goede vermogenspositie op de langere termijn wordt de continuïteit van het pastoraat (aantal predikantsplaatsen in verhouding tot het aantal leden) verzekerd.

 

 

 

 

 

 

Tabel   1  Begroting 2019
Totaal exploitatie

BEGROOT

BEGROOT

WERKELIJK

 

2019

2018

2017

Baten

 x € 1.000

 x € 1.000

 x € 1.000

baten onroerende zaken

64,0

96,0

123,9

rentebaten

3,5

4,0

4,5

bijdragen levend geld

714,7

694,5

806,6

door te zenden collecten

2,5

2,5

2,9

subsidies en bijdragen

0,0

2,5

3,8

totaal baten

784,7

799,5

941,7

Lasten

 

 

 

lasten gebouwen/inventaris

282,0

245,4

173,2

pastoraat

484,0

421,1

413,5

kerkelijke activiteiten

77,1

39,2

44,8

verplichtingen/bijdragen andere organen

44,5

44,0

46,3

salarissen

183,9

182,3

181,3

beheer, administratie en drukwerk

45,4

31,3

37,1

bankkosten

3,5

3,0

3,6

totaal lasten

1.120,4

966,4

899,8

Saldo   overige Baten en Lasten

 

 

 

toevoegingen aan voorzieningen

-96,3

-94,4

-121,3

onttrekkingen aan voorzieningen

119,1

124,6

76,8

overige baten en lasten

-13,4

2,0

7,1

 

 

 

 

Baten - Lasten

-326,3

-134,8

4,5

Onttrekkingen aan:

 

 

 

  diverse Doelreserves

132,0

0,0

0,0

  Reserve Dekking Exploitatie Tekort 2019-2025

179,8

0,0

0,0

Resultaat

-14,6

-134,8

4,5

Resultaatverdeling

 

 

 
 

 

RESULTAAT                                         

 

Voor 2019 worden de Lasten € 326.300 hoger begroot dan de Baten (zie tabel 1). Hieronder wordt het gehele vermogenstraject tussen “Baten en Lasten” en de mutatie Algemene Reserve getoond.

Resultaat en Resultaatverdeling

 

 

  

 

 

Begroot

Begroot

Werkelijk

 

 

(x 1.000)

2019

2018

2017

Baten

minus Lasten


-326,3

-134,8

4,5

Onttrekking aan:

 

 

  

Div. Doelreserves

132,0

             -

               -


 

Reserve Dekking Exploitatietekort

179,8

             -

               -


 

(2019-2025)

 

 

 


Resultaat


-14,5

-134,8

4,5


Resultaatverdeling

 

 

 1

Bestemmingsreserves

 

 

 


 

(Legaten, schenkingen, wijkfondsen)

 

 

 


 


dotaties

-62,0

-18,0

-59,5

 


onttrekkingen

76,5

81,5

40,0

2

Algemene Reserve

0,0

-71,3

-15,0


Totaal

Resultaatverdeling

 

-14,5

-134,8

4,5

 

Het zeer grote negatieve verschil tussen lasten en baten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de bijzondere uitgaven (€ 131.950) die rechtstreeks vanuit de Doel-Reserves worden gefinancierd.

 

Onttrekking in 2019 vanuit   Doel-Reserves:

 

1

Extra Pastoraat (verhoging 0,25 >   0,50 fte DK)

20.000

2

Opbouw jeugdwerk PGB-breed (0,5 fte)

30.000

3

Project Waarderende Gemeente Opbouw (BK)        x)

2.500

4

nieuwe inrichting DK i.v.m. samenvoeging   wijken

54.450

5

in 2019 gedeeltelijke (0,3 fte)   vervanging bij ziekte predikant

25.000

 

Totaal

131.950

x)  Ook in 2020 wordt € 2.500 voor dit project uit deze Doel-Reserve gefinancierd

 

Zonder deze bijzondere uitgaven zou het “normale” tekort - € 194.300 bedragen (€326.300 min €131.950). Net als in 2018 is het te hoge kostenniveau enerzijds, en de doorgaande verslechtering van de inkomsten uit “bijdragen levend geld” anderzijds, hier debet aan. De inkomsten en kosten zijn structureel niet in evenwicht. Het verwachte Resultaat wordt begroot op een tekort van - € 14.500.

Ook in 2018 was het begrote resultaat negatief (- €134.800). De opmerkelijke “verbetering” berust uiteraard uitsluitend op de inzet van de Reserve Dekking Tekort met € 179.800.

Tenslotte wordt aan de Bestemmingsreserves (Legaat/schenking; wijkfondsen) per saldo € 14.500 onttrokken, zodat er ondanks het tekort geen onttrekking van de Algemene Reserve nodig is.

 

BATEN

 

Bijdragen levend geld

Voor 2019 zijn de bijdragen levend geld begroot op € 714.700 (voor 2018 was dit € 694.500). In tegenstelling tot voorgaande jaren is voor 2019 een voorwaardelijke schenking van € 45.000 opgenomen. De verkrijging van dit bedrag is uiteraard niet zeker. Zonder deze schenking zijn  de bijdragen levend geld (€ 669.700) opnieuw lager dan in het voorgaande jaar. Aan de oorzaken van deze daling wordt hierna aandacht besteed. Eigenlijk zien we in 2019 opnieuw alle onderdelen van de bijdragen levend geld afnemen. De vaste vrijwillige bijdragen dalen structureel met 3% per jaar, en tegelijk dalen ook de inkomsten bij de collecten en overige financiële acties.

 

Inkomsten uit de vaste vrijwillige bijdragen (VVB)

Vanaf 2013 constateren we een gemiddelde jaarlijkse daling van de VVB-opbrengst van 2,3%. Vanaf 2016 is de daling echter wat groter geworden. Hoofdoorzaak van deze negatieve trend is het wegvallen van (juist grote(re)) bijdragen van ouderen bij hun overlijden. Onvoldoende compensatie hiervoor is elders te vinden, ondanks een lichte stijging van de gemiddelde bijdrage van de overige bijdragers. Voor 2019 gaan we daarom uit van een teruggang met 3% van de verwachte opbrengst 2018 (€ 587.000), zodat de opbrengst 2019 is begroot op € 569.400.

 

Schenkingen/legaten

In het algemeen kan dit type inkomsten van te voren moeilijk worden begroot. Toch is nu anders dan in het verleden een jaarlijkse periodieke schenkingsbijdrage (€ 45.000) ook voor 2019 begroot omdat deze mede dient ter financiering van tijdelijke pastoraatskosten.

Als kerkrentmeesters hopen we dat meer mensen er over na zullen denken om ook op deze wijze mee te bouwen aan de kerkelijke gemeente op een termijn buiten hun eigen tijdshorizon.

Voor informatie over het doen van schenkingen en legaten aan de kerk staan wij u graag te woord.                                                                                                                                                                   

 

Baten onroerende goederen

De mogelijkheden van verhuur van de gebouwen en pastorieën worden in 2019 beperkter door minder beschikbare locaties. De huuropbrengst is met € 32.000 verlaagd.

 

Subsidies en bijdragen

Op grond van het Besluit “Rijks-subsidiëring instandhouding monumenten 2013” is in 2015 een subsidie verleend ter grootte van € 32.138 voor de uitvoering van een ingediend instandhoudingsplan voor de Dorpskerk. De uitvoering van dit plan geschiedt in een periode van 6 jaren (2016 t/m 2021). In dit plan zijn voor 2019 echter geen activiteiten voorzien, zodat geen bate wordt ingeboekt.

 

LASTEN

 

Lasten kerkelijke gebouwen e.d.

Voor de kerkgebouwen bedragen alle voorziene uitgaven € 264.300 (€ 231.400 in 2018); voor de pastorieën is dit resp. € 17.800 en € 14.000. Energiekosten van de kerkgebouwen dalen met € 4.500.

 

Onderdeel : Onderhoud

Bij de kerkgebouwen neemt het onderhoud naar verwachting toe van € 175.400 tot € 216.900 (incl. pastorieën € 231.900); de verdeling over de gebouwen is als volgt:

       Bethel-complex                     € 73.100             Dorpskerk-complex             € 106.000

       Carnisse Haven                     € 37.800            Pastorieën                              €   15.000 

                                                    

Jaarlijkse toevoeging aan de Voorziening groot onderhoud gebouwen (VGOG) in periode van de Meerjarenbegroting Gebouwen (MJBG) t/m 2030

Vanaf 2017 is de werkwijze voor het vaststellen van de omvang van de jaarlijkse dotatie VGOG aangepast aan de ontwikkelingen m.b.t. het gebruik van de gebouwen die op korte en middellange termijn worden verwacht. Aangenomen wordt dat kerkgebouw/pastorie van de Triomfatorkerk per 1-1-2019 is afgestoten. Het Bethelcomplex (BK) blijft daarentegen in elk geval nog een flink aantal jaren in gebruik. Voor BK vindt opbouw van de VGOG plaats op basis van de MJBG, en wel als volgt: de exploitatie wordt alleen belast voor het reguliere onderhoud, maar voor renovatie-onderhoud wordt geen verdere opbouw van de voorziening meer gedaan. Voor BK niet, en ook voor de Oude Pastorie beperken we ons bij de dotatie VGOG tot het reguliere onderhoud. Er is immers onvoldoende basis, zolang het toekomstig gebruik van dit pand niet vaststaat, ook hiervoor nog een toekomstige renovatie in te bouwen. Middelen die hiervoor eventueel t.z.t. nodig zijn zullen aan de algemene reserve kunnen worden onttrokken of komen uit vrijgekomen middelen uit de verkoop van de gebouwen. Deze dotatie VGOG (€ 96.300) in de Begroting 2019 is als volgt verdeeld over de verschillende gebouwen:

      Bethel-complex                      € 30.600             Dorpskerk-complex            € 35.500

      Carnisse Haven                     € 19.400             Pastorieën                           € 10.800

 

Samenvattend: in 2019 bestaan de onderhoudslasten uit:

a.     de toevoeging aan de VGOG die op basis van de MJBG nodig is (€ 96.300); deze behoort tot de exploitatielasten 2019

b.     de verwachte uitgaven in 2019 (€ 231.900) worden als volgt gefinancierd:

b.1  als onttrekking ten laste gebracht van de VGOG (51%);

b.2  € 45.200 uit onttrekking van de gevormde bestemmingsreserve gevormd uit eerder  ontvangen legaten en wijkactiviteiten (20%); hiervan betreft € 31.900 onderhoud dat gepland stond uit de VGOG te worden gefinancierd.

b.3  uit onttrekking van € 54.500 (23,5%) uit een nieuwe Doel-Reserve (“nieuwe inrichting Dorpskerk in verband met de samenvoeging van wijken”;

b.4  slechts € 13.000 (5,5%) wordt gedekt uit jaarinkomsten of blijft ongedekt

Lasten kerkelijke activiteiten

De lasten van kerkelijke activiteiten vertonen bijna een verdubbeling tot € 77.100, met name door de voorgenomen extra inzet (0,5 fte) in het jeugdwerk PGB-breed (kosten € 30.000; te financieren uit Doel-Reserve “opbouw jeugdwerk”).

 

Pastoraat

De eerste aanzet tot accentverlegging naar het pastoraat laat zich duidelijk aflezen in een forse stijging van de lasten met € 62.860 tot € 484.000 (+15%). Onveranderd blijft de capaciteit (4 fte) van de reguliere predikanten. Het grootste deel van de toename (€ 48.000) zit bij de categorie “overige predikanten (bijstand in het pastoraat) en kerkelijk werker”. Enerzijds structureel door verhoging van de capaciteit met 0,25 fte. Anderzijds wordt rekening gehouden met – indien noodzakelijk - gedeeltelijke tijdelijke vervanging van de zieke reguliere predikant door een extra bijstand in het pastoraat (0,3 fte). Van de toename wordt € 45.000 gefinancierd vanuit de in 2019 te vormen Doel-Reserve voor het pastoraat.

 

Kosten van Beheer en Administratie

Net als in 2017 is voor 2019 een post van € 10.000 ingecalculeerd ten behoeve van de activiteit “proces realisering gezond financieel meerjarenperspectief”. Dit is de belangrijkste oorzaak van de flinke stijging van de kosten in rubriek Beheer en Administratie (€ 45.350 t.o.v. € 31.300 begroot in 2018). Als een tweetal vacatures op korte termijn niet meer opnieuw door vrijwilligers worden ingevuld, leidt dit tot externe uitbesteding. Dit betreft de vrijwilligers-vacature voor de boekhouder (stelpost € 3.000) en een vacature voor een archivaris (stelpost € 2.000).

 

Overige baten en lasten

Onderdeel Klankbord

Tenslotte is, wegens het mogelijk niet meer kunnen vinden van een vrijwilliger voor de functie administrateur voor de bezorgingsadministratie van Klankbord, een extra bedrag opgenomen onder “de overige baten en lasten”. In een nieuwe werkwijze zou Klankbord – indien nodig - voortaan via briefpost moeten worden verspreid. Het begrote verschil tussen baten en lasten (tekort - € 1.400 bij het “oude” bezorgsysteem) zou bij externe bezorging stijgen tot - € 16.400.

 

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Bij de verplichtingen aan andere PKN-organen worden nauwelijks veranderingen verwacht. Deze uitgaven voor het quotum (kerkrentmeesterlijk en solidariteitskas) zijn geraamd op € 43.800. Een deel hiervan wordt gedekt door de jaarlijkse “€ 10 bijdragen” aan de actie Solidariteitskas (€ 14.500) van gemeenteleden.

 

Voor alle vragen op financieel gebied van het CvK kunt u contact opnemen met de penningmeester.

 

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

Aad Boers (penningmeester: 010 - 5913849 ; aadboers@kabelfoon.net